LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES: la força (3r d'ESO)

A les darreres classes d'Educació Física començarem a treballar la força, més concretament la força resistència. Com ja comentem, aquesta capacitat física es basa en els diferents tipus de contraccions musculars. És important que en el quadern expliqueu que manera es podria dur a terme una sessió de força resistència, és a dir, que dissenyeu un circuit de treball similar al que vam fer en classe, anotant el temps de durada de cada exercici, la recuperació i explicació de cadascun d'ells.

Quant a la part teòrica, d'una banda us he deixat un vídeo que us servirà com a contingut teòric, seran els apunts d'aquesta unitat igual que vam fer en la unitat d'escalfament. No obstant això, d'altra banda també us adjunt un
document que resumeix de forma molt bàsica el que en el vídeo s'explica.